Ofertă educațională 2020-2021

ANUNȚ IMPORTANT

( în atenția candidaților înscriși în vederea susținerii Concursului de Admitere 2 Septembrie 2020) Conform normelor în vigoare și luând în considerare măsurile obligatorii de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu Sars CoV 2, la data prezentului anunț vă informăm că în data de 2 Septembrie 2020, va avea loc concursul de admitere conform Metodologiei de admitere. În data de 28 August 2020 vom anunța locația si ora unde se va desfășura concursul pentru cele doua specializari- Asistent medical generalist si Asistent medical de farmacie.


CONCURS ADMITERE ANUL SCOLAR 2020-2021

UP-DATE 24.07.2020

Ca urmare a derulării etapei de înscriere la Școala Postliceală Sanitară Dr.Tr.Severin în vederea admiterii în anul școlar 2020-2021 conform Metodologiei de Admitere înregistrată cu nr. 721/26.05.2020 s-au înscris 260 de candidați pe 168 locuri buget (fără taxă școlară) la specializarea Asistent Medical Generalist și 129 de candidați pe 84 de locuri la specailizarea Asistent Medical de Farmacie - vezi document.


Dragi, cursanți! Vă anunțăm că am pus la punct calendarul, metodologia, criteriile și tematicile pentru concursul aferent admiterii la cursurile școlii noastre pentru anul școlar 2020-2021! Toate informațiie le regăsiți mai jos, vă rugăm să parcurgeți cu atenție toate informațiile și documentația pusă la dispoziția duneavoastră. Oferta pentru anul 2020-2021 se regăsește în zona OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ... SUCCES!!

Calendar admitere:

13.07.2020 - 24.07.2020 (8:00-14:00) INSCRIERE CANDIDATI 02.09.2020 (10:00-12:00) Sustinerea probei scrise 03.09.2020 (până la ora 10:00) Afișarea rezultatelor 03.09.2020 (10:30-14:00) Depunerea contestațiilor 03.09.2020 (până la ora 18:00) Rezolvarea contestațiilor 04.09.2020 (10:00-16:00) Afișarea rezultatelor finale

SPECIALIZĂRI PENRU ANUL  ŞCOLAR 2020 -2021 - vezi flyer

 • Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST– 5 clase-168 – locuri fara taxa scolara
 • Domeniul: Sănătateşiasistenţă pedagogică
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: cadru medical în reţeaua sanitară de stat şi particulară, clinici, laboratoare, specializare în obstetrică - ginecologie, chirurgie, interne, pediatrie, ATI, paramedici, etc.  La specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă de Bacalaureat;
 • Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara
 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: titular de punct farmaceutic, coordinator activitate producţie sau desfacere a produselor medicamentoase în farmacii cu circuit închis şi deschis, operator până la şef de depozit de produse farmaceutice; La specializarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat;

CARACTERISTICILE ŞCOLII ŞI FACILITĂŢI OFERITE CURSANŢILOR

 • Şcoala Postliceală Sanitară are colaborări cu parteneri din municipiul Dr. Tr. Severin şi judeţul Mehedinti pentru asigurarea practicii sanitare;
 • Cursurile se predau folosind metode interactive centrate pe elevi;
 • Relaţia profesor / elev a fost mereu una cordială de permanent colaborare;
 • Elevii sunt implicate în toate activităţile inclusive în luare a deciziilor majore ale conducerii şcolii;
 • Promovarea faţă de agenţii economici de profil în vederea angajării pe plan local şi în ţară;
 • Participarea la activităţi suplimentare benevole, voluntariate ;
 • Accesul permanent la Biblioteca şcolii ;
 • Participarea gratuită la sesiunile şi simpozioanele organizate de şcoala noastră;
 • Acces permanent la cabinetul de informatică ;
TOATE DIPLOMELE OBȚINUTE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSURILOR ȘCOLII POSTLICEALE  SUNT VALABILE  ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE.

PROGRAMUL ŞCOLII Activitatea şcolară se desfăşoarăîn 2 schimburi, între orele 8:00 - 21:00, de luni până vineri inclusiv. Activitatea aplicativă, stagiile de instruire practică, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia şi normativele învigoare, în cadrul clinicilor, farmaciilor, laboratoarelor. Școala Postliceală Sanitară, prin specializările existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor – în vederea unei optime încadrări  a acestora în viata socio - profesională. Prin întreaga activitate a şcolii ne asumăm datoria şi responsabilitatea specializării tinerilor pentru realitatea economică şi socială a timpului nostru.Şcoala dispune la aceasta oră de un complex de resurse material şi umane care asigură din toate punctele de vedere condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativă. Pe tot parcursul dezvoltării unităţii noastre de învăţământ am avut ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent şi a bazei material necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretică şi practică, precum şi a formării profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pieţei muncii interne şi externe. Personalul şcolii este reprezentat de cadre didactice și medicale cu experiență profesională bogată, cu grade didactice și diverse specializări, fapt reflectat de rezultatele foarte bune ale absolvenţilor şcolii noastre.

 RESURSE UMANE

 1. Şcoala Postliceala Sanitara beneficiază de aportul unui număr de 62 cadre didactice, 3 cadre didactice auxiliare, 2 cadre nedidactice.
 2. Situatiacadrelordidacticeprivinddefinitivareaînînvăţământşigradeledidactice: -definitivat– -gradul II – 1 - gradul I – 8 -doctorat-3
BAZA MATERIALĂ şi RESURSELE FINANCIARE sunt proprii urmărindu -se gestionarea eficientă a resurselor material şi financiare, dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. Resursele material constau în existent localului propriu cu 11 săli de clasă, dintre care 3 săli de demonstrație, un cabinet de informatică, un laborator de farmacie, biblioteca cu 1500 de volume, spațiianexe ( cabinet director, secretariat, cancelarie, contabilitate, administrator). Baza materială, este  în conformitate cu standardele naţionale de specialitate ceeace permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din urma efectuându-se şi în instituţii de profil, farmacii şi puncte farmaceutice.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII - ÎNMATRICULĂRII

 • Diploma de Bacalaureat- (sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului );
 • Foaia matricola liceu;
 • Copie Xerox după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul)
 • CopieXerox după CI/BI;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului –apt pentru specializarea la care opteaza;
 • Cerere de înscriere de la secretariatul şcolii;
 • Dosar plic de carton.
    Înscrierile se vor face la sediul Scolii Postliceale Sanitare, Str. Dorobanti Nr. 30; tel: 0252314338, site: www.sanitar-severin.ro